Kết Quả Champions League

5 /5 của 1 đánh giá

Vòng

2

Vòng

1

Vòng

14

Vòng

15

Vòng

16

Vòng

17

Vòng

3

Vòng

4

Vòng

5

Vòng

6
Thứ ba ngày 28/09/2021
Thứ bảy ngày 26/06/2021
Thứ ba ngày 14/09/2021
Thứ ba ngày 13/07/2021
Thứ năm ngày 15/07/2021
Thứ tư ngày 28/07/2021
Thứ ba ngày 19/10/2021
Thứ tư ngày 03/11/2021
Thứ tư ngày 24/11/2021
Thứ năm ngày 09/12/2021